AVISO LEGAL E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

I. INFORMACIÓN XERAL

En cumprimento co deber de información disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSI-CE) do 11 de xullo, facilítanse a continuación os seguintes datos de información xeral deste sitio web: A titularidade deste sitio web, cortesdemuar.com, (en diante, Sitio web) osténtaa Maina Mente S.L., provista de CIF: B94161478 e rexistrada en: Rexistro Mercantil de Pontevedra cuxo representante é Germán, e cuxos datos de contacto son:
– Dirección: Lugar de Riobó 6, 36546 Silleda, Pontevedra
– Teléfono de contacto: 609 80 90 06
– Email de contacto: [email protected]

 

II. TERMOS E CONDICIÓNS XERAIS DE USO

O obxecto das presentes Condicións Xerais de Uso (en diante, Condicións) é regular o acceso e a utilización do Sitio web. Para os efectos das presentes Condicións entenderase como Sitio web: a aparencia externa dos interfaces de pantalla, tanto de forma estática como de forma dinámica, é dicir, a árbore de navegación; e todos os elementos integrados tanto nos interfaces de pantalla como na árbore de navegación (en diante, Contidos) e todos aqueles servizos ou recursos en liña que no seu caso ofreza aos Usuarios (en diante, Servizos).

Maina Mente se reserva a facultade de modificar, en calquera momento, e sen aviso previo, a presentación e configuración do Sitio web e dos Contidos e Servizos que nel puidesen estar incorporados. O Usuario recoñece e acepta que en calquera momento Maina Mente poida interromper, desactivar e/o cancelar calquera destes elementos que se integran no Sitio web ou o acceso aos mesmos.

O acceso ao Sitio web polo Usuario ten carácter libre e, por regra xeral, é gratuíto sen que o Usuario teña que proporcionar unha contraprestación para poder gozar diso, salvo no relativo ao custo de conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso que houber contratado o Usuario.

A utilización dos Contidos non require previa subscrición ou rexistro algún.

O acceso, a navegación e uso do Sitio web, confire a condición de Usuario, polo que se aceptan, desde que se inicia a navegación polo Sitio web, todas as Condicións aquí establecidas, así como as súas ulteriores modificacións, sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa legal de obrigado cumprimento segundo o caso. Dada a relevancia do anterior, recoméndase ao Usuario lelas cada vez que visite o Sitio web.

O Sitio web de Maina Mente proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O Usuario asume a súa responsabilidade para realizar un uso correcto do Sitio web. Esta responsabilidade estenderase a:
– Un uso da información, Contidos e/o Servizos e datos ofrecidos por Maina Mente sen que sexa contrario ao disposto polas presentes Condicións, a Lei, a moral ou a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supoñer lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do Sitio web.
– A veracidade e licitud das informacións achegadas polo Usuario nos formularios estendidos por Maina Mente para o acceso a certos Contidos ou Servizos ofrecidos polo Sitio web. En todo caso, o Usuario notificará de forma inmediata a Maina Mente acerca de calquera feito que permita o uso indebido da información rexistrada nos devanditos formularios, tales como, pero non só, o roubo, extravío, ou o acceso non autorizado a identificadores e/o contrasinais, co fin de proceder á súa inmediata cancelación.

O mero acceso a este Sitio web non supón establecer ningún tipo de relación de carácter comercial entre Maina Mente e o Usuario. Sempre no respecto da lexislación vixente, este Sitio web de Maina Mente diríxese a todas as persoas, sen importar a súa idade, que poidan acceder e/o navegar polas páxinas do Sitio web.

 

III. ACCESO E NAVEGACIÓN NO SITIO WEB: EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

Maina Mente non garante a continuidade, dispoñibilidade e utilidade do Sitio web, nin dos Contidos ou Servizos. Maina Mente fará todo o posible polo bo funcionamento do Sitio web, con todo, non se responsabiliza nin garante que o acceso a este Sitio web non vaia a ser ininterrompido ou que estea libre de erro. Tampouco se responsabiliza ou garante que o contido ou software ao que poida accederse a través deste Sitio web, estea libre de erro ou cause Maina Mente será responsable polas perdas, danos ou prexuízos de calquera tipo que xurdan polo acceso, navegación e o uso do Sitio web, incluíndose, pero non limitándose, aos ocasionados aos sistemas informáticos ou os provocados pola introdución de virus.

Maina Mente tampouco se fai responsable dos danos que puidesen ocasionarse aos usuarios por un uso inadecuado deste Sitio web. En particular, non se fai responsable de ningún xeito das caídas, interrupcións, falta ou defecto das telecomunicacións que puidesen ocorrer.

 

IV. POLÍTICA DE LIGAZÓNS

Infórmase que o Sitio web de Maina Mente pon ou pode poñer ao dispor dos Usuarios medios de ligazón (como, entre outros, links, banners, botóns), directorios e motores de procura que permiten aos Usuarios acceder a sitios web pertencentes e/o xestionados por terceiros. A instalación destas ligazóns, directorios e motores de procura no Sitio web ten por obxecto facilitar aos Usuarios a procura de e acceso á información dispoñible na internet, sen que poida considerarse unha suxestión, recomendación ou invitación para a visita dos mesmos.

Maina Mente non ofrece nin comercializa por si nin por medio de terceiros os produtos e/o servizos dispoñibles nos devanditos sitios enlazados. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder por medio das ligazóns.

Maina Mente en ningún caso revisará ou controlará o contido doutros sitios web, así como tampouco aproba, examina nin fai propios os produtos e servizos, contidos, arquivos e calquera outro material existente nos referidos sitios enlazados.

Maina Mente non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen producirse polo acceso, uso, calidade ou licitud dos contidos, comunicacións, opinións, produtos e servizos dos sitios web non xestionados por Maina Mente e que sexan enlazados neste Sitio web. O Usuario ou terceiro que realice un hipervínculo desde unha páxina web doutro, distinto, sitio web ao Sitio web de Maina Mente deberá saber que:

– Non se permite a reprodución —total ou parcialmente— de ningún dos Contidos e/o Servizos do Sitio web sen autorización expresa de Maina Mente.
– Non se permite tampouco ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o Sitio web de Maina Mente, nin sobre os Contidos e/o Servizos do mesmo.
– A excepción do hipervínculo, o sitio web no que se estableza devandito hiperenlace non conterá ningún elemento, deste Sitio web, protexido como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, salvo autorización expresa de Maina Mente.
– O establecemento do hipervínculo non implicará a existencia de relacións entre Maina Mente e o titular do sitio web desde o cal se realice, nin o coñecemento e aceptación de Maina Mente dos contidos, servizos e/o actividades ofrecidas no devandito sitio web, e viceversa.

 

V. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Maina Mente por si ou como parte cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial do Sitio web, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo e non exhaustivo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos, marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso etc.)/ etc.). Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolles aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España.

TTodos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta ao dispor, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de Maina Mente.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de Maina Mente. Poderá visualizar os elementos do Sitio web ou mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, exclusivamente, para o seu uso persoal. O Usuario, con todo, non poderá suprimir, alterar, ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no Sitio web. No caso de que o Usuario ou terceiro considere que calquera dos Contidos do Sitio web supoña unha violación dos dereitos de protección da propiedade intelectual, deberá comunicalo inmediatamente a Maina Mente a través dos datos de contacto do apartado de INFORMACIÓN XERAL deste Aviso Legal e Condicións Xerais de Uso.

 

VI. ACCIÓNS LEGAIS, LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

Maina Mente se reserva a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere necesarias pola utilización indebida do Sitio web e Contidos, ou polo incumprimento das presentes Condicións. A relación entre o Usuario e Maina Mente rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia en relación coa interpretación e/o á aplicación destas Condicións as partes someterán os seus conflitos á xurisdición ordinaria someténdose aos xuíces e tribunais que correspondan conforme a dereito.

Queres saber máis de nós?
Séguenos en redes sociais:

Logo-digitalizadores-blanco

Queres saber máis de nós?
Séguenos en redes sociais:

Logo-digitalizadores-blanco

Queres saber máis de nós?
Séguenos en redes sociais:

Logo-digitalizadores-blanco